Koszyk

Regulamin sklepu

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

REGULAMIN www.outletup.pl

 

 

 

Sklep dostępny pod adresem www.outletup.pl dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

 

I Definicje regulaminowe

 

II Postanowienia wstępne regulaminu

 

III Rejestracja w sklepie internetowym

 

IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 

V Zapłata ceny

 

VI Realizacja dostawy towaru

 

VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 

VIII Wymiana towaru na inny

 

IX Procedura składania reklamacji

 

X Gwarancja

 

XI Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 

XII Postanowienia końcowe

 

I Definicje regulaminowe

 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 

a) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.)

 

b) REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

 

c) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.outletup.pl

 

d) SPRZEDAWCA – GBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Stefanów Ruszkowski, pod adresem Stefanów Ruszkowski 48, 98 – 277 Brzeźnio, wpisaną do KRS 0000821986 NIP 8272322673, REGON 385366033

 

e) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.outletup.pl

 

f) USŁUGODAWCA – GBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Stefanów Ruszkowski, pod adresem Stefanów Ruszkowski 48, 98 – 277 Brzeźnio, wpisaną do KRS 0000821986 NIP 8272322673, REGON 385366033

 

g) USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.outletup.pl

 

h) STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

 

i) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

 

j) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

 

k) KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.outletup.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

 

l) REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu

 

m) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

 

n) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego

 

o) TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

 

p) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.outletup.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

II Postanowienia wstępne regulaminu

 

1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, regulujących ten obowiązek.

 

2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.outletup.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.outletup.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.outletup.pl bez zgody właściciela są zabronione.

 

4. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.outletup.pl jest GBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Stefanów Ruszkowski, pod adresem Stefanów Ruszkowski 48, 98 – 277 Brzeźnio, wpisaną do KRS 0000821986 NIP 8272322673, REGON 385366033

 

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.outletup.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

6. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 

7. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

9. W odniesieniu do umów zawieranych z klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

10. W odniesieniu do umów zawieranych z klientami, będącymi przedsiębiorcami, mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 8 powyżej.

 

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

III Rejestracja w sklepie internetowym

 

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.outletup.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 

2. W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji w sklepie użytkownik powinien wskazać swój adres e-mail i hasło dla konta w sklepie oraz podać następujące dane:

 

a) firma - opcjonalnie

 

b) imię, nazwisko,

 

c) ulica, numer domu,

 

d) kod pocztowy, miasto,

 

e) kraj,

 

f) telefon,

 

g) e-mail,

 

h) NIP – opcjonalnie

 

i) uwagi – opcjonalnie.

 

5. Fakultatywnie użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji ze sklepu.

 

6. Sklep umożliwia użytkownikom dokonywanie logowania poprzez serwis facebook.com i/lub gmail.com.

 

7. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 

8. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

 

IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

 

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.outletup.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

 

4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.

 

5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.outletup.pl. Klient może również złożyć zamówienie poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza, klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.

 

6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 

7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 

8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie wybranych przez klienta towarów, metod płatności i sposobów dostawy oraz podanego adresu i ma na celu ułatwienie klientowi weryfikacje czy złożone zamówienie jest poprawne.

 

9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie centralnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

10. W razie wątpliwości w zakresie potwierdzenia przyjęcia zamówienia zaleca się klientowi kontakt ze sklepem. Prosimy o dokonywanie przelewów na rachunek bankowy sprzedawcy w terminie 7 dni liczonych od momentu potwierdzenia przez sprzedawcę klientowi informacji o przyjęciu zamówienia.

 

11. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

12. Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym www.outletup.pl. Informacja o terminie realizacji jest dostępna obok towaru. W związku z tym, że część towarów jest sprowadzana przez sprzedawcę z zagranicznego magazynu centralnego na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru w magazynie centralnym oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do kupującego. Zazwyczaj całkowity czas realizacji zamówienia wynosi ok. 21 dni. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

13. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w rozdziale VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” ustępie 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.

 

14. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

 

V Zapłata ceny

 

1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.

 

2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.outletup.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.

 

3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

 

a) przedpłata na konto bankowe,

 

b) płatność przelewem poprzez system Przelewy24

 

c) płatność za pobraniem,

 

d) inny indywidualnie ustalony z klientem sposób.

 

4. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:

 

Bank Millenium

 

 

87 1160 2202 0000 0004 5712 4736

 

 

5. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

 

6. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

8. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.

 

9. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.

 

VI Realizacja dostawy towaru

 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem Paczkomaty InPost, Punkty odbioru Poczta Polska, Żabka, Kurier Inpost

 

2. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

3. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

4. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.

 

5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

 

VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: gbb@outletup.pl bądź też listownie na adres:

 

GBB Sp. z o.o.

 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

 

3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

 

4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia;

 

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

 

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 

f) dostarczania prasy;

 

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

 

VIII Wymiana towaru na inny

 

 

 

 

 

1. Pomimo braku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, sprzedawca mając na względzie dobre obyczaje, rzetelność w obrocie handlowym oraz nastawienie pro konsumenckie, umożliwia klientom wymianę zakupionego towaru na inny z asortymentu dostępnego w sklepie. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia towaru. Koszty wymiany towaru ponosi klient.

 

2. Klient przed rozpoczęciem procedury wymiany towaru na inny powinien skontaktować się ze sprzedawcą poprzez e-mail: gbb@outletup.pl lub telefonicznie. W takiej sytuacji sprzedawca udzieli klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania.

 

3. Do odsyłanego towaru klient powinien załączyć dowód zakupu oraz podać informacje w zakresie: numeru zamówienia, danych klienta oraz informacje na jaki inny towar ma zostać wymieniony towar zwracany sprzedawcy.

 

4. Każdorazowo warunki wymiany towaru na inny są uzgadniane z klientem indywidualnie.

 

IX Procedura składania reklamacji

 

1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

3. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

 

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 

5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:

 

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,

 

b) korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

X Gwarancja

 

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

2. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

 

3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w rozdziale IX regulaminu „Procedura składania reklamacji”.

 

XI Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 

 

 

 

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

 

a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

 

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

 

c) newsletter.

 

2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.

 

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługa newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.

 

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

 

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 

8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

 

9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.

 

10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 

12. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

 

XII Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

 

2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

 

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

 

7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

 

a) telefon: 797-784-037,

 

b) e-mail: gbb@outletup.pl

 

c) formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklepu,

 

d) pisemnie na adres: GBB Sp. z o.o.

 

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.outletup.pl Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.

 

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 roku.